Camera crew

 

Studio 1.0 

Official race camera crew.
Reybrechuk Sergey, Bykov Eugene, Chudnova Alena, Gordeev Ilya

Petrozavodsk, Russia