Starting protocol on March 9, 2014

Prologue. Start-Finish township Kalevala
Dogsleds (6-8 dogs) 440 km
The start order Musher Start number  
1 Radek Havrda 8 00:00:00
2 Bragin Mikhail 3 00:02:00
3 Wojciech Sygula 7 00:04:00
4 Roman Habasko 9 00:06:00
5 Valeev Evgeny 2 00:08:00
6 Grzegorz Linda 10 00:10:00
7 Valeev Roman 4 00:12:00
8 Demchenko Vyacheslav 1 00:14:00
9 Buzlaev Evgeny 5 00:16:00
10 Salva Luque 6 00:18:00
 Skijoring (2 dogs) 440 km
1 Petr Elster 26 00:20:00
2 Kovalev Aleksei 24 00:21:00
3 Bespalov Sergei 28 00:22:00
4 Pavlinskaya Olga 32 00:23:00
5 Levchenko Vladimir 27 00:24:00
6 Zelenchuk Vadim 22 00:25:00
Skijoring (1-2 dogs) 23/100 km
1 Ilina Natalya 31 00:26:00
2 Skobelev Vitaly 30 00:27:00
3 Igor Klepcha 29 00:28:00
4 Chernyshev Nikolay 33 00:29:00